Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2164   
  中文姓名: 鄧裕康 
  英文姓名: TANG YU HONG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 93163156 
  電郵地址: cyhtyhxxx@hotmail.com  
  教練工作年資: 12 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2009 
中級   2015 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 姜舜齡
李皓正
周卓謙
陳顥元
謝梓朗
麥顥庭
符哲滔
庾駿羲
葉澄生
伍鎧泓
梁栢僑
麥顥臻
莫炘致
陳樂之
洪德健
蔡禮遜
陳嘉縉
陳文廷
馮慧珠
王瑞琪
戴開瑞
林芷彤
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童