Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   戴開瑞 
英文姓名:   DAI CARRIE 
教練姓名:   鄧裕康 TANG YU HONG  
球會:   活力星體藝會 
學校:   香港華人基督教聯會真道書院 HKCCC UNION LOGOS ACADEMY  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 23 662 443 398 293 132
2024-02 25 616 395 350 249 96
2024-01 21 584 382 341 239 89
2023-06 21 635 436 392 303 145
2023-05 33 549 367 324 237 100
2023-04 33 545 367 325 238 100
2023-03 16 666 462 415 300 131
2023-02 13 659 448 402 286 121
2023-01 NEW 7 650 450 402 292 126
2023-01 7 638 446 398 291 126
2022-06 7 734 524 474 384 194
2022-05 NEW 7 757 533 485 388 194
2022-05 7 757 534 485 388 194
2022-04 9 699 496 448 356 168
2022-03 3 753 532 483 391 197