Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   TSANG YIN TIN  曾燕填       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   羅銘基 LAW MING KEI  曾燕填 TSANG YIN TIN 
   蕭裕均 SIU YU KWAN  曾燕填 TSANG YIN TIN 
   曾燕填 TSANG YIN TIN  陳進業 CHAN CHUN YIP 
   曾燕填 TSANG YIN TIN  陸健萂 LUK KIN WO