Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1245   
  中文姓名: 陳進業 
  英文姓名: CHAN CHUN YIP 
  性別: 男 
  聯絡電話: 92293243 
  電郵地址: yipyipyip2828@yahoo.com  
  教練工作年資: 13 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2004 
 
  專長教法: 快攻
發球
 
  可任教之地區: 九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
觀塘
葵青
 
  學員名單: 陳美淇  
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧