Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN PAK HEI ENGUS  陳柏希  任德耀  乒域乒乓球會  華仁書院(九龍)  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN 
   陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS  王傲喬 WONG NGO KIU 
   陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS  袁俊華 YUEN CHUN WA 
   鄺子延 KWONG TSZ YIN KENNETH  陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS