Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2131   
  中文姓名: 任德耀 
  英文姓名: YAM TAK YIU 
  性別: 男 
  聯絡電話: 67271818 
  電郵地址: yiu265@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 25 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1999 
中級   2003 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 任奕溍
陳柏希
葉劻霖
張楓
陳浚滔
盧韜丞
楊牧霖
林采熹
盧樂兒
鄺曉欣
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施
2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路