Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   李嘉昊 
英文姓名:   LI KA HO CADEN 
教練姓名:   郭忠平 KWOK CHUNG PING  
球會:   香港體育乒乓球學校 
學校:   保良局顏寶鈴書院 PO LEUNG KUK NGAN PO LING COLLEGE  
沒有紀錄