Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1027   
  中文姓名: 郭忠平 
  英文姓名: KWOK CHUNG PING 
  性別: 男 
  聯絡電話: 56261608 
  電郵地址: martinkcp@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 18 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2000 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
初學者/初學入門
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 黃梓浩
梁偉強
王海達
林逸晨
林逸曦
陳柏豪
林雋杰
諸德深
諸德謙
王津翔
王佐翔
何其生
李嘉昊
郭晞晴
古愛麗
李芷媱
梁凱晴
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2023教練週年大會