Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃傑瑤 
英文姓名:   HUANG KIT YIU 
教練姓名:   任健齡 YAM KIN LING  
球會:   乒乓匯智 
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 3 975 721 666 537 324
2024-03 3 947 694 639 508 291
2024-02 6 787 534 480 361 167
2024-01 - - - - - -
2023-06 - - - - - -
2023-05 - - - - - -
2023-04 - - - - - -