Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1359   
  中文姓名: 任健齡 
  英文姓名: YAM KIN LING 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2014 
 
  講座名稱: 2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路
2022教練研討會(2) - 提升乒乓球團隊的凝聚技巧
2023教練週年大會