Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   劉顯楷 
英文姓名:   LAU HIN KAI 
教練姓名:   陳智紳 CHAN CHI SUN  
球會:   捷菁乒乓球體育中心 
學校:   仁濟醫院王華湘中學 YCH WONG WHA SAN SECONDARY SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2023-05 25 1593 695 575 384 -
2023-04 25 1592 698 577 385 -
2023-03 17 1744 782 659 445 -
2023-02 15 1676 707 587 382 -
2023-01 NEW - - - - - -
2023-01 - - - - - -
2022-06 - - - - - -
2022-05 NEW - - - - - -
2022-05 - - - - - -
2022-04 - - - - - -
2022-03 - - - - - -
2021-06 - - - - - -
2021-05 - - - - - -
2021-04 - - - - - -
2021-03 - - - - - -
2021-02 - - - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -
2020-01-NEW - - - - - -
2019年第七期 - - - - - -
2019年第六期 - - - - - -
2019年第五期 - - - - - -
2019年第四期 - - - - - -
2019年第三期 - - - - - -
2019年第二期 - - - - - -