Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   盧樂兒 
英文姓名:   LU LOK YI 
教練姓名:   任德耀 YAM TAK YIU  
球會:    
學校:   香港浸信會聯會小學 HONG KONG BAPTIST CONVENTION PRIMARY SCH  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2022-03 69 343 210 176 119 -
2022-02 65 348 208 173 113 -
2022-01 35 518 307 250 152 -
2021-06 35 601 375 310 215 72
2021-05 35 601 375 310 215 72
2021-04 28 627 401 335 235 79
2021-03 25 617 394 328 224 71
2021-02 15 675 441 368 259 83
2021-01 9 671 442 368 250 64
2020-03 9 671 442 368 250 64
2020-02 New 9 668 463 394 291 125
2020年第二期New 9 668 463 394 291 125
2020年第二期 9 668 463 394 291 125
2020-01-NEW 9 571 425 374 282 125
2019年第七期 9 614 466 418 346 194
2019年第六期 9 665 483 430 356 197
2019年第五期 9 666 483 431 356 197
2019年第四期 - - - - - -
2019年第三期 - - - - - -
2019年第二期 - - - - - -