Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 4003   
  中文姓名: 李惠芬 
  英文姓名: LI HUI FEN 
  性別: 女 
  聯絡電話: 92085965 
  電郵地址: lhf@lhfttc.com  
  教練工作年資: 25 
  獲得教練證書之認可年份:
前任香港代表隊    
 
  專長教法: 快攻
重點培養12歲以下兒童
 
  可任教之地區: 沙田  
  學員名單: 李浩禎
田倬謙
陳逸朗
羅雪靈
潘欣盈
彭羽揚
黃遵伊
陳鈴鈴
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2022教練週年大會