Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2153   
  中文姓名: 楊劍 
  英文姓名: YANG JIAN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 61786444 
  電郵地址: frominfo444@gmail.com  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
中級   2014 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
實戰技術
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 歐陽子榮
姚鈞浩
翁梓軒
羅嘉杰
陳舉軒
鄭逸民
楊通
林佳楠
梁婉明
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽