Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2067   
  中文姓名: 湯澤生 
  英文姓名: TONG CHAK SANG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 98630347 
  電郵地址: tongcoach@gmail.com  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2005 
中級   2010 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
團隊
 
  可任教之地區: 中西區
東區
南區
灣仔
油尖旺
西貢
 
  學員名單: 李瀚林
李齸葑
朱芷洛
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法