Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2060   
  中文姓名: 梁建宗 
  英文姓名: LEUNG KIN CHUNG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 92192677 
  電郵地址: andykcleung01@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 23 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1995 
中級   2000 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 梁建宗
梁榮基
 
  講座名稱: 2023教練週年大會