Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1363   
  中文姓名: 吳卓軒 
  英文姓名: NG CHEUK HIN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 65435676 
  電郵地址: jasong1024@hotmail.com  
  教練工作年資: 10 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2014 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
粒仔
 
  可任教之地區: 中西區
東區
南區
灣仔
九龍城
油尖旺
深水埗
大埔
沙田
 
  學員名單: 黃澤恩
鄺子鈞
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2023教練週年大會