Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   HO WAI  何威       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   區耀成 AU YIU SHING  何威 HO WAI 
   何威 HO WAI  陳智健 CHAN CHI KIN 
   何威 HO WAI  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 
   何威 HO WAI  翁馨婉 YUNG HING YUEN 
   古兆然 KU SIU YIN  何威 HO WAI 
   繆智勁 MAU CHI KING CARTER  何威 HO WAI