Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHENG TUNG YAT  鄭冬日       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   鄭冬日 CHENG TUNG YAT  陳霆軒 CHAN TING HIN 
   鄭冬日 CHENG TUNG YAT  陳永強 CHAN WING KEUNG 
   鄭冬日 CHENG TUNG YAT  李樂斌 LI LOK PAN 
   鄧梓聰 TANG TSZ CHUNG  鄭冬日 CHENG TUNG YAT