Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN CHUN HO  陳俊浩       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳俊浩 CHAN CHUN HO  蔡杏怡 CHOI HANG YI 
   陳俊浩 CHAN CHUN HO  梁碩熙 LEUNG SHEK HEI 
   陳俊浩 CHAN CHUN HO  楊振洛 YEUNG CHUN LOK 
   陳晉生 CHAN CHUN SANG  陳俊浩 CHAN CHUN HO