Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHOI CHUN  蔡俊       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   蔡俊 CHOI CHUN  陳浩柏 CHAN HO PAK 
   蔡俊 CHOI CHUN  卓瑞燊 CHEUK SHUI SAN 
   蔡俊 CHOI CHUN  梁家強 LEUNG KA KEUNG 
   蔡俊 CHOI CHUN  任奕溍 YAM YIK CHUN 
   鄧博文 TANG POK MAN  蔡俊 CHOI CHUN 
   余清鴻 YU CHING HUNG  蔡俊 CHOI CHUN