Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   YU CHI KONG  余志江       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳建珊 CHAN KIN SHAN  余志江 YU CHI KONG 
   卓建南 TOH KIAN LAM  余志江 YU CHI KONG 
   余志江 YU CHI KONG  劉錦祥 LAU KAM CHEUNG 
   余志江 YU CHI KONG  胡栢強 WU PAK KEUNG PETER