Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   TANG YUI HONG  鄧睿匡    雅健社  香港大學  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   鄧凱仁 TANG HOI YEN  鄧睿匡 TANG YUI HONG 
   鄧睿匡 TANG YUI HONG  鄭立橋 CHENG LAP KIU 
   鄧睿匡 TANG YUI HONG  鄺啟軒 KWONG KAI HIN 
   鄧睿匡 TANG YUI HONG  吳僖桐 WU HEI TUNG 
   黃健惺 WONG KIN SING  鄧睿匡 TANG YUI HONG