Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   WU WAI KWONG  鄔偉光       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳志偉 CHEN CHI WEI  鄔偉光 WU WAI KWONG 
   張文光 CHEUNG MAN KWONG SIMON  鄔偉光 WU WAI KWONG 
   鄔偉光 WU WAI KWONG  趙英良 CHIU YING LEUNG 
   鄔偉光 WU WAI KWONG  崔湛全 CHUI CHAM CHUEN 
   鄔偉光 WU WAI KWONG  馮浩然 FUNG HO YIN SAMMY