Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN TING HIN  陳霆軒    雅健社   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳霆軒 CHAN TING HIN  呂倬邦 LUI CHEUK PONG 
   陳霆軒 CHAN TING HIN  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 
   鄭冬日 CHENG TUNG YAT  陳霆軒 CHAN TING HIN 
   黃鎮東 WONG CHUN TUNG  陳霆軒 CHAN TING HIN