Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   YEUNG PUN SHEUNG RICKY  楊本上       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY  李朗軒 LEE LONG HIN 
   楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY  梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING 
   楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY  楊甯 YEUNG NING RICHARD 
   翁震星 YUNG CHUN SING  楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY