Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   NG WANG HEI  吳泓熹       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   歐俊良 AU CHUN LEUNG  吳泓熹 NG WANG HEI 
   陳昌宏 CHAN CHEONG WANG  吳泓熹 NG WANG HEI 
   張宛霓 CHEUNG YUEN NGAI  吳泓熹 NG WANG HEI 
   吳泓熹 NG WANG HEI  伍子文 NG CHI MAN