Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   HON CHI KIT  韓志杰      香港公開大學  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   韓志杰 HON CHI KIT  張希鈴 CHEUNG HEI LING 
   韓志杰 HON CHI KIT  彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE 
   李兆源 LEE SIU YUEN  韓志杰 HON CHI KIT 
   李梓灝 LEE TSZ HO  韓志杰 HON CHI KIT 
   汪世恆 WONG SAI HANG  韓志杰 HON CHI KIT