Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   ZHU JUNWEI  祝珺瑋       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   高雅馨 KO NGA HING  祝珺瑋 ZHU JUNWEI 
   江陽宜 KONG YEUNG YEE  祝珺瑋 ZHU JUNWEI 
   李泳賢 LI WING YIN  祝珺瑋 ZHU JUNWEI 
   譚可兒 TAM HO YI  祝珺瑋 ZHU JUNWEI 
   曾俊海 TSANG CHUN HOI  祝珺瑋 ZHU JUNWEI