Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   TSANG TSZ TSUN  曾梓峻    漢傑體育  喇沙書院  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳以信 CHAN YEE SHUN  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 
   朱栢聰 CHU PAK CHUNG  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 
   洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 
   鄺禹坤 KUANG YUKUN  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 
   李柏濠 LEE PAK HO  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 
   蘇致 SU ZHI  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 
   曾梓峻 TSANG TSZ TSUN  高畯傑 KO CHUN KIT 
   曾梓峻 TSANG TSZ TSUN  劉鎮杰 LAU CHUN KIT 
   曾梓峻 TSANG TSZ TSUN  李凱敏 LEE HOI MAN KAREN 
   曾梓峻 TSANG TSZ TSUN  曾梓峰 TSANG TSZ FUNG 
   曾梓峻 TSANG TSZ TSUN  王曉鋒 WONG HIU FUNG 
   袁天凡 YUEN TIN FAN  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN