Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN CHUN FAI  陳振輝       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳振輝 CHAN CHUN FAI  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   朱曉軒 CHU HIU HIN  陳振輝 CHAN CHUN FAI 
   蘇文毅 SO MAN NGAI  陳振輝 CHAN CHUN FAI 
   司徒敬倫 SZETO KING LUN  陳振輝 CHAN CHUN FAI