Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   NG TZE HONG  吳子康       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   吳子康 NG TZE HONG  吳卓軒 NG CHEUK HIN 
   吳子康 NG TZE HONG  汪世恆 WONG SAI HANG 
   吳穎奇 NG WING KI  吳子康 NG TZE HONG 
   彭富鴻 PANG FU HUNG  吳子康 NG TZE HONG