Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   WONG CHUNG KI  王頌祺       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳健華 CHAN KIN WAH  王頌祺 WONG CHUNG KI 
   陳帕劻 CHAN PAK HONG  王頌祺 WONG CHUNG KI 
   王頌祺 WONG CHUNG KI  林子釗 LAM TSZ CHIU 
   王頌祺 WONG CHUNG KI  黃珈俊 WONG KA CHUN 
   容子樂 YUNG TSZ LOK  王頌祺 WONG CHUNG KI