Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   LO SHEUNG CHING  羅上程       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   高畯傑 KO CHUN KIT  羅上程 LO SHEUNG CHING 
   羅上程 LO SHEUNG CHING  馬希樂 MA HEI LOK 
   羅上程 LO SHEUNG CHING  楊通 YEUNG TUNG TONY 
   王元熹 WONG YUEN HEI  羅上程 LO SHEUNG CHING 
   楊仲軒 YEUNG CHUNG HIN  羅上程 LO SHEUNG CHING