Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   NG CHIT FUNG  吳哲鋒       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳霆軒 CHAN TING HIN  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  陳晉生 CHAN CHUN SANG 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  林志恒 LAM CHI HANG 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  劉漢琛 LAU HON SUM 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  羅浩鋒 LOW HO FUNG 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  呂陶 LUI TO 
   吳哲鋒 NG CHIT FUNG  姚鈞濤 YIU KWAN TO 
   潘逸 POON YAT  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 
   蔡德成 TSOI TAK SHING SAM  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 
   楊劍 YANG JIAN  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 
   楊振洛 YEUNG CHUN LOK  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 
   姚鈞浩 YIU KWAN HO  吳哲鋒 NG CHIT FUNG