Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHUNG CHEUK NAM  鍾卓楠      香港道教聯合會圓玄學院第二中學  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM  張祖耀 CHEUNG CHO YIU 
   莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD  鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM