Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   TSANG CHUN MAN  曾俊文       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   吳倩怡 NG SIN YI  曾俊文 TSANG CHUN MAN 
   彭富鴻 PANG FU HUNG  曾俊文 TSANG CHUN MAN 
   曾俊文 TSANG CHUN MAN  周樹勳 CHAU SHU FAN 
   曾俊文 TSANG CHUN MAN  梁俊翹 LEUNG CHUN KIU 
   曾俊文 TSANG CHUN MAN  李偉全 LI WAI CHUEN