Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   LEUNG YIU YEUNG  梁耀揚       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   梁耀揚 LEUNG YIU YEUNG  李兆源 LEE SIU YUEN 
   梁耀揚 LEUNG YIU YEUNG  雷雋謙 LUI CHUN HIM 
   梁耀揚 LEUNG YIU YEUNG  彭富鴻 PANG FU HUNG 
   梁耀揚 LEUNG YIU YEUNG  嚴灝蓉 YIM HO YUNG