Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   YAU CHUNG HANG TYRESS  尤頌蘅  劉海麗     


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳浩柏 CHAN HO PAK  尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS 
   尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS  莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD 
   尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS  顏立典 NGAN LAP DIN 
   尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS  鄒清華 ZOU QING HUA