Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   鄭相陽 
英文姓名:   ZHENG XIANGYANG 
教練姓名:   趙鵬 ZHAO PENG  
球會:   大鵬體育球會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2024-04 - - - - - -
2024-03 - - - - - -
2024-02 - - - - - -
2024-01 - - - - - -
2023-06 - - - - - -