Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳俊宇 
英文姓名:   CHAN CHUN YU 
教練姓名:    
球會:    
學校:   聖公會鄧肇堅中學 SKH TANG SHIU KIN SECONDARY SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2024-03 - - - - - -
2024-02 - - - - - -
2024-01 - - - - - -
2023-06 - - - - - -
2023-05 7 2142 1097 954 703 -
2023-04 7 2142 1101 957 705 -
2023-03 7 2124 1069 931 666 -
2023-01 NEW - - - - - -
2023-01 - - - - - -