Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳子欣 
英文姓名:   CHAN TSZ YAN JOYCE 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2024-02 7 773 - - - -
2024-01 7 706 - - - -
2023-06 7 789 - - - -
2023-05 7 800 - - - -
2023-04 7 795 - - - -
2023-03 7 768 - - - -
2023-02 7 711 - - - -