Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃仲恒 
英文姓名:   WONG CHUNG HANG 
教練姓名:   林慶祥 LAM HING CHEUNG  
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下
2024-03 57 1273 517 - - -
2024-02 57 1234 467 - - -
2024-01 57 1140 424 - - -
2023-06 57 1223 477 - - -
2023-05 57 1197 458 - - -
2023-04 57 1196 462 - - -
2023-03 9 2006 969 - - -
2023-01 NEW - - - - - -
2023-01 - - - - - -