Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃春晓 
英文姓名:   HUANG CHUNXIAO 
教練姓名:   陳偉倫 CHAN WAI LUN  
球會:   東區康體會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2023-01 NEW - - - - - -
2021-06 - - - - - -
2021-05 - - - - - -
2021-04 - - - - - -
2021-03 - - - - - -
2021-02 - - - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -