Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁希妍 
英文姓名:   LEUNG HEI YIN 
教練姓名:   梁旭庭 LEUNG YUK TING  
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 5 872 626 571 441 231
2024-02 5 800 546 491 372 174
2024-01 5 725 500 452 340 154
2023-06 5 810 584 533 436 237
2023-05 5 829 604 551 450 244
2023-04 5 824 603 551 451 244