Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   吳浚彬 
英文姓名:   NG TSUN PAN 
教練姓名:   歐俊良 AU CHUN LEUNG  
球會:   樂研乒乓球會 
學校:   福建中學(小西灣) FUKIEN SECONDARY SCHOOL (SIU SAI WAN)  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2024-03 - - - - - -
2024-02 - - - - - -
2024-01 - - - - - -
2023-06 - - - - - -
2023-03 - - - - - -
2023-02 - - - - - -
2023-01 NEW - - - - - -
2023-01 - - - - - -
2022-06 - - - - - -
2022-05 NEW - - - - - -
2022-05 - - - - - -
2022-04 - - - - - -
2022-03 - - - - - -
2021-06 - - - - - -
2021-05 - - - - - -
2021-04 - - - - - -
2021-03 - - - - - -
2021-02 - - - - - -
2021-01 - - - - - -
2020-03 - - - - - -
2020-02 New - - - - - -
2020年第二期New - - - - - -
2020年第二期 - - - - - -
2020-01-NEW - - - - - -
2019年第七期 - - - - - -
2019年第六期 - - - - - -
2019年第五期 - - - - - -
2019年第四期 - - - - - -