Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 78
  梁承熙 LEUNG SHING HEI
葉羿賢 IP NGAI YIN
蘇旭暉 SO YUK FAI
翁震星 YUNG CHUN SING
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 81
  方進 FONG CHUN
方昇 FONG SING, MAX
蘇旭暉 SO YUK FAI
翁震星 YUNG CHUN SING
  棄權  
System Record 153
  蘇旭暉 SO YUK FAI
翁震星 YUNG CHUN SING
李銘澤 LEE MING CHAK
蔡孟麒 CHOI MANG KI
1   11 8
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 192 Round of 64
  蘇旭暉 SO YUK FAI
翁震星 YUNG CHUN SING
劉晉揚 LAU CHUN YANG
陳友深 CHAN YAU SUM
1   10 12
2   11 6
3   11 8
4   6 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 211 Round of 32
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
王昀希 WONG WAN HEI
蘇旭暉 SO YUK FAI
翁震星 YUNG CHUN SING
1   11 5
2   11 7
3   11 6
結果 3 0