Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 50 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
陸柏亨 LUK PAK HANG
羅偉權 LUO WEI QUAN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   2 11
2   11 6
3   6 11
4   3 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 35 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
陸柏亨 LUK PAK HANG
翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
方漢平 FONG HON PING
1   8 11
2   11 13
3   8 11
結果 0 3
System Record 37 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
陸柏亨 LUK PAK HANG
蔡俊 CHOI CHUN
任奕溍 YAM YIK CHUN
1   11 7
2   7 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 38 -3
  吳柏男 NG PAK NAM
關慶峰 GUAN QING FENG
丁少聰 TING SIU CHUNG
陸柏亨 LUK PAK HANG
1   11 9
2   11 4
3   11 7
結果 3 0