Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 14 -3
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
曹子浩 TSO TZE HO
許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   9 11
2   11 6
3   11 1
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 20 -3
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 5
2   11 6
3   11 8
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2017
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 37 Round of 64
  許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
陸柏亨 LUK PAK HANG
梁健塱 LEUNG KIN LONG
1   11 4
2   14 16
3   19 17
4   11 4
結果 3 1
System Record 65 Round of 32
  許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
林卓穎 LAM CHEUK WING
羅璟軒 LAW KING HIN
1   11 4
2   17 15
3   11 7
結果 3 0
System Record 79 Round of 16
  許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   9 11
2   11 5
3   11 3
4   11 6
結果 3 1
System Record 86 Quarter Final
  許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
伍浚熙 NG CHUN HEI
1   11 8
2   4 11
3   5 11
4   12 10
5   12 10
結果 3 2
System Record 89 Semi Final
  蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
黃翰林 WONG HON LAM
許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 8
2   12 10
3   11 5
結果 3 0
System Record 91 Third Place
  許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
梁詠賢 LEUNG WING YIN
陳保岐 CHAN NICHOLAS BO KI
1   8 11
2   11 8
3   10 12
4   10 12
結果 1 3