Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 3016   
  中文姓名: 劉耀祖 
  英文姓名: LAU YIU CHO 
  獲得教練證書之認可年份:
中級   2000 
高級   2017 
 
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2020年教練講座(2)
2021教練週年大會
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施